NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Notis Perlindungan Peribadi ini telah dikemas kini pada 20 Februari 2023

1. KENYATAAN

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) ialah Akta yang telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial. Untuk mematuhi Akta tersebut, Sapura Energy Berhad (“kami”) dikehendaki menguruskan data peribadi yang kami kumpul daripada anda.

Sapura Energy menghormati privasi anda dan kami tidak menjual, menyewa atau meminjamkan sebarang maklumat yang dikenal pasti yang dikumpul di laman web ini. Sebarang maklumat yang anda berikan akan dikendalikan dengan cara yang berhati-hati dan selamat. Ia tidak akan digunakan dengan sebarang cara tanpa persetujuan anda.

Kenyataan ini menerangkan cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda melalui tapak web kami.

Dengan anda memberikan kami maklumat peribadi anda secara sukarela seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat ("Maklumat Peribadi"), anda telah bersetuju untuk kami menggunakan Maklumat Peribadi tersebut mengikut Polisi ini. Jika anda memberikan Maklumat Peribadi, anda mengakui dan bersetuju bahawa Maklumat Peribadi tersebut boleh dipindahkan dari lokasi semasa anda ke pejabat dan server Sapura Energy Berhad yang akan digunakan oleh kami untuk tujuan perniagaan sahaja.

2. MAKLUMAT YANG KAMI PEROLEHI DARI PENGGUNAAN LAMAN WEB KAMI

Apabila anda berinteraksi dengan kami melalui laman web kami, kami secara automatik boleh mengumpul atau menerima dan menyimpan maklumat peribadi tertentu yang tidak boleh dikenal pasti seperti jenis pelayar internet yang anda gunakan atau tapak web yang anda pautkan ke tapak web ini. Maklumat sedemikian dikumpulkan secara pasif menggunakan pelbagai teknologi dan tidak boleh digunakan pada masa ini untuk mengenal pasti anda secara khusus dan ia hanya digunakan untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan yang berkesan di laman web ini. Kami mungkin dari semasa ke semasa membekalkan pihak ketiga dengan data bukan peribadi ini untuk kegunaan berkaitan dengan laman web ini.

3. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Tujuan data peribadi anda yang boleh digunakan adalah seperti berikut, tetapi tidak terhad kepada:-
1. untuk berkomunikasi dengan anda;
2. untuk menjawab pertanyaan anda;
3. penyimpanan rekod dalaman dan aktiviti;
4. untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda;
5. untuk menambah baik perkhidmatan kami;
6. untuk menyesuaikan laman web ini mengikut minat anda;
7. untuk menilai permohonan kerja anda;
8. untuk lebih memahami keperluan anda sebagai pelanggan kami;
9. untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan;
10. untuk tujuan analisis statistik data;
11. untuk memprofilkan pilihan anda;
12. untuk aktiviti kewangan dan pemasaran;
13. untuk tujuan tadbir urus korporat kami;
14. untuk tujuan latihan korporat kami
14. bagi tujuan mematuhi Akta Syarikat 2016;
15.penyiasatan dalaman, pematuhan, audit atau tujuan keselamatan termasuk, tanpa had, pengesanan jenayah, pencegahan dan pendakwaan.
(secara kolektif "Tujuan")

4. PEMPROSESAN DATA PERIBADI

Sapura Energy ialah operasi global tetapi perniagaannya diuruskan melalui syarikat yang terletak di pelbagai wilayah. Apabila anda memberikan maklumat kepada Sapura Energy, Maklumat Peribadi anda mungkin dipindahkan ke lokasi di luar Malaysia atau didedahkan kepada mana-mana ahli Kumpulan SEB, rakan kongsi perniagaan dan/atau penyedia perkhidmatan, yang mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia, kami akan memastikan bahawa dimana sahaja Sapura Energy beroperasi, ia mematuhi undang-undang tempatan dalam semua aspek dan menggunakan piawaian global yang sama berkenaan dengan keselamatan data.

Selain daripada Tujuan yang disebutkan di atas, kami tidak akan menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan lain melainkan dengan persetujuan anda atau di mana kami berhak di sisi undang-undang atau dikehendaki berbuat demikian atau jika kami percaya bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk melindungi dan/atau mempertahankan hak, harta atau keselamatan peribadi pengguna atau pelanggan kami atau individu lain.

5. PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Sila maklum bahawa data peribadi anda mungkin didedahkan, disebarkan dan/atau dipindahkan kepada syarikat di dalam Sapura Energy (termasuk syarikat induk, anak syarikat, syarikat bersekutu, berkaitan dan bersekutu serta anak syarikat mereka, syarikat bersekutu dan bersekutu, tempatan dan antarabangsa. ), sama ada masa kini atau masa hadapan (secara kolektif, “Kumpulan”) atau kepada mana-mana organisasi atau individu pihak ketiga bagi tujuan memenuhi kewajipan kami kepada anda berkenaan dengan Tujuan tersebut dan semua tujuan lain yang berkaitan dengan Tujuan tersebut dan juga dalam menyediakan perkhidmatan bersepadu, menyelenggara dan menyimpan rekod.

Untuk tujuan ini, kami komited dalam memastikan kerahsiaan, perlindungan, keselamatan dan ketepatan data peribadi anda disediakan kepada kami. Adalah menjadi kewajipan anda untuk memastikan bahawa semua data peribadi yang diserahkan kepada kami dan disimpan oleh kami adalah tepat, tidak mengelirukan, dikemas kini dan lengkap dalam semua aspek. Untuk mengelakkan keraguan, kami dan/atau Kumpulan dan/atau pekerja kami atau pegawai atau ejen yang diberi kuasa tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang data peribadi yang dikemukakan oleh anda kepada kami yang tidak tepat, mengelirukan, tidak lengkap dan tidak dikemas kini.

Selanjutnya, kami mungkin meminta bantuan anda untuk mendapatkan persetujuan pihak ketiga yang data peribadinya disediakan oleh anda kepada kami dan anda dengan ini bersetuju untuk menggunakan usaha terbaik anda untuk berbuat demikian.

6. TEMPOH PENYIMPANAN DATA PERIBADI

Kami akan menyimpan data peribadi anda tidak lebih daripada jangkamasa yang diperlukan untuk tujuan ia dikumpul atau diberikan kepada kami (melainkan kewajipan undang-undang atau insurans memerlukan kami menyimpannya untuk tempoh yang lebih lama seperti operasi, undang-undang, kawal selia, cukai atau perakaunan keperluan). Sebarang data peribadi yang disimpan oleh kami akan dimusnahkan dan/atau dipadamkan daripada rekod dan sistem kami mengikut dasar tempoh penyimpanan kami sekiranya data tersebut tidak lagi diperlukan untuk Tujuan tersebut.

7. HAK-HAK ANDAT TERHADAP DATA PERIBADI

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi kami, ingin menggunakan hak anda untuk melihat salinan maklumat yang kami pegang tentang anda, atau berpendapat bahawa maklumat yang kami pegang tentang anda mungkin perlu diperbetulkan, sila hantar e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di compliance@sapuraenergy.com.

8. KUKI

Kuki ialah fail teks yang diletakkan dalam komputer atau peranti anda untuk mengenal pasti komputer atau peranti anda ke server kami. Secara amnya, kuki itu sendiri hanya merekodkan kawasan laman yang telah dilawati oleh komputer atau peranti berkenaan dan tempohnya. Banyak laman web melakukan ini setiap kali pengguna melawat laman web mereka untuk menjejaki aliran trafik.

Kami menggunakan "kuki" untuk menyimpan dan menjejak maklumat tentang anda dan penggunaan laman web kami oleh anda.

Kuki dan maklumat kami yang diperoleh daripada kuki kami digunakan selaras dengan penggunaan yang dinyatakan dalam Polisi ini.

Kebanyakan kuki ialah "kuki sesi", bermakna kuki itu dipadamkan secara automatik daripada komputer atau peranti anda pada penghujung sesi. Anda bebas untuk menolak kuki jika komputer atau peranti anda membenarkan, namun, jika anda menolak penggunaan kuki anda masih boleh melawati laman web kami tetapi beberapa fungsi mungkin tidak berfungsi dengan betul.

9. PERUBAHAN TERHADAP NOTIS PRIVASI

Polisi Perlindungan Data Peribadi kami mungkin berubah dari semasa ke semasa. Berikutan itu, ada kalanya kami mungkin perlu membuat perubahan pada Notis Privasi ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menyemak atau mengubah suai Notis Privasi ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sila semak Notis Privasi ini dan terutamanya sebelum anda memberikan kami sebarang Maklumat Peribadi anda. Polisi ini dikemas kini pada tarikh yang dinyatakan di atas.