SapuraKencana Samudra
Date: 1.10.2015.

Sapura's Samudra Ship